Escalator

HITECHCO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Currently 1 - 8 of 8 result

1330 tỷ

Doanh thu 2020

10 Dự án

Đã hoàn thành

200 Người

Quy mô nhân sự

8000 Khách hàng

Đồng hành và tin tưởng

Customer information

Elevator configuration