Truck lifts

HITECHCO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

Elevator HITECHCO provides truck lifts - elevators used in commercial buildings, luxury apartments, factories and car showrooms. HITECHCO lifts with or without inner doors, use 6PCO, 3S, 2U, 3U doors.

Currently 1 - 0 of 7 result

1330 tỷ

Doanh thu 2020

10 Dự án

Đã hoàn thành

200 Người

Quy mô nhân sự

8000 Khách hàng

Đồng hành và tin tưởng

Customer information

Elevator configuration